Noodzakelijke splitsing groepen

Protocol:  Noodzakelijke splitsing groepen:

Als een groep te groot dreigt te worden of het is noodzakelijk vanwege de formatie, gaat de Plechelmusschool over op het maken van een combinatiegroep en/of tot het splitsen van een groep. Dit wordt in de algemene teamvergadering over de klassenverdeling besproken. Het besluit wordt dan genomen in overleg met de MR.

 1. Het stappenplan:

De procedure die we, na die beslissing volgen, is als volgt:

 • De leerkrachten van de desbetreffende groep(en) gaan heel goed kijken welke kinderen voor splitsing naar de ene en naar de andere groepen kunnen. Zij observeren de kinderen een paar weken, overleggen met duo-partners en/of parallel groepsleerkrachten. Dit gebeurt heel precies en nauwkeurig, rekening houdend met onderstaande items (zie B.).
 • Na het maken van de lijst wordt deze besproken met de IB-er en de directie.
 • Keuren zij deze lijst ook goed, wordt deze besproken in het team tijdens de algemene teamvergadering die daarop volgt. Dit ter goedkeuring van het hele team.
 • Mochten er over of voor individuele kinderen vragen of twijfels zijn, worden de ouders van desbetreffende kinderen gevraagd om op school te komen, om over deze twijfels met elkaar van gedachten te wisselen.
 • De volgende stap is dat de ouders van de groep die gesplitst gaat worden, uitgenodigd worden op school. Zij worden op de hoogte gebracht van het besluit van splitsing, hoe de splitsing tot stand is gekomen en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Er wordt op deze avond niet over individuele kinderen gesproken.
 • De leerkracht heeft de namen van de kinderen op het bord gezet, zodat de ouders, na de uitleg, direct kunnen zien naar welke groep hun kind gaat.
 • Er kan niet meer geruild worden, want er is een onderlinge samenhang in de gekozen groepen. Als er dan één kind uitgehaald zou worden, heeft dat weer gevolgen voor de andere kinderen. Het kiezen is heel nauwkeurig gedaan.
 1. Waar letten we op bij het splitsen?:
 • In ieder geval op het bij elkaar komen van vriendjes / vriendinnetjes in de klas.
 • Ev. broertjes / zusjes niet bij elkaar ( in overleg met ouders ) of juist wel.
 • Verdeling jongens / meisjes (ongeveer even veel, als het kan).
 • In eerste instantie niet op intelligentie en/of zelfstandigheid, wel
 • Op de sociaal emotionele ontwikkeling. Of een kind nog beter bij de ene groep kan blijven of dat het juist verstandiger is om naar de andere klas te gaan. ( voor kleuters vertrouwde omgeving, niet opnieuw wennen).
 • Soms is het beter dat sommige kinderen juist niet bij elkaar zitten qua gedrag.
 • Als een kind een keer is blijven zitten dan gaat hij/zij sowieso naar de andere klas om weer zoveel mogelijk met leeftijdgenootjes te zitten.
 • We kijken soms ook naar de fysieke gesteldheid van een kind.
 • We streven ook naar gelijkwaardige groepen wat het niveau betreft, dus niet een heel sterke of juist een aantal “zwakke” kinderen bij elkaar
 1.   Hoe gaat het dan met de leerstof?:
 • In principe krijgen beide (gesplitste of parallel) groepen dezelfde leerstof, opdrachten, taakwerk enz..
 • Beide groepen lopen parallel aan elkaar en alle leerkrachten van deze groepen hebben onderling overleg.
 • Er wordt evenveel gespeeld, gewerkt enz.
 • Materialen ed. worden aan elkaar uitgewisseld.
 • Wat samen gedaan kan worden, wordt ook samen gedaan, mits de organisatie het toelaat.