Procedure groep 8 en VO

Procedure Groep 8 en VO

In groep 7 wordt de Cito-Entree afgenomen. Deze toets wordt vlak voor de meivakantie afgenomen. Het moment van toetsen tegelijk is met de Centrale Eindtoets groep 8.

Wanneer alle toetsen zijn afgenomen, wordt alles aangetekend opgestuurd naar Cito.
Vaak komt de uitslag eind mei binnen op school.

Als de uitslagen binnen zijn, gaat de leerkracht van groep 7 deze verwerken en bespreken met de IB-er. Eventueel komt ook de toekomstige leerkracht (als dit al bekend is) hier bij zitten. Waar nodig, zullen mede vanwege de uitslag, zorggroepen gemaakt worden en/of rekening gehouden worden met bijvoorbeeld extra leerstof om in groep 8 hier direct mee te kunnen starten.

Zodra dit alles gebeurd is, krijgen de leerlingen de uitslag in een gesloten envelop, met een begeleidende brief mee naar huis. Mochten er n.a.v. de uitslag echt dringende vragen zijn, is er altijd de mogelijkheid om een afspraak met de leerkracht te maken. De uitslag van de Cito Entree wordt in ieder geval besproken bij de laatste 10 min. gesprekken van het schooljaar.
Het kan zijn dat er door de leerkracht ook al richting een pre-advies wordt gesproken tijdens dit gesprek. Het definitieve pre-advies gesprek volgt vlak voor de herfstvakantie in groep 8.

Tijdens de informatieavond, die ieder jaar voor elke groep aan het begin van het schooljaar gehouden wordt, wordt verteld hoe de rest van het jaar zal verlopen. Zeker wat betreft:

   pre-advies gesprek met  leerkracht, ouder en leerling

   data open huis en informatieavonden VO scholen

   definitieve advies gesprek met  leerkracht, ouder en leerling

Rond de herfstvakantie sturen de scholen van Hengelo informatieboekjes en brieven naar school. De leerkracht deelt deze uit, samen met een informatiefolder over de verschillende leerniveaus. De leerkracht noteert al deze data ook in Google Agenda van het groepsaccount. Regelmatig komt de leerkracht in de klas er nog op terug. Als klas worden de VO scholen niet bezocht. Er zijn momenten genoeg waarop de leerling dit kan doen en ons bestuur heeft er ook voor gekozen om dit niet toe te staan.
Uitzondering hierop is het AOC Enschede. Hier brengen we wel een bezoek aan onder schooltijd omdat deze school buiten het Hengelo programma ligt. Hiervoor kunnen we ons elk schooljaar kosteloos opgeven per mail. Je wordt met de bus opgehaald en teruggebracht. Het programma op het AOC neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Tijdens het pre-advies gesprek wordt de uitslag van de Cito-Entree, de LVS gegevens tot nu toe en de eerste indruk van de groepsleerkracht van groep 8 over het kind met de ouders en kind besproken. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op werkhouding!
Door de leerkracht van groep 8 wordt een voorzichtige aanzet gedaan over welk leerniveau er bij de leerling zou kunnen passen. Vaak komt dit overeen met de voorspelling van de Cito Entree.

Het gesprek is bedoeld om ouders een beeld te geven in welke richting ze moeten kijken voor het bezoeken van informatieavonden van de verschillende VO scholen die in november vaak starten! Ook wordt er altijd bij dit gesprek vermeld, dat de deur open staat voor een vervolggesprek, indien nodig of wenselijk.

In de klas is er rond die tijd ook aandacht voor het VO. Niet alleen informatie over de verschillende leerniveaus, maar ook over de meer sociaal emotionele kant.

In januari wordt er in de klas eerst de LVS toetsen (M8) afgenomen.

Daarna wordt er n.a.v. oude Cito-eindtoetsen, de manier van toetsen en de manier van oplossen, met de leerlingen geoefend. Er worden dus handreikingen geboden voor het oplossen van de verschillende opgaven Er wordt dus niet expliciet oude Cito toetsen geoefend, omdat dit geen enkele zin heeft.

Naar aanleiding van de M8 toets en het 1e rapport volgt er een adviesgesprek.
Het adviesgesprek van 15 min. vindt plaats met de leerkracht, de ouders en de leerling. De leerling en de ouders maken hun ideeën kenbaar en de leerkracht zal het gezamenlijke advies toelichten, dit gaat over het niveau en niet de te kiezen school.

Na het adviesgesprek melden de ouders, de leerling aan bij het VO (vaak in de 1e week van maart). De VO-scholen berichten de leerkracht hier van. De leerkracht vult de formulieren (digitaal) voor het VO in, heeft een persoonlijk gesprek met het VO (warme overdracht) om deze formulieren toe te lichten en de ouders en de leerling krijgen dan een officiële bevestiging van inschrijving op de door hen gekozen school.

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen vaak een uitnodiging voor een kennismaking met de school en de klas. Daar werkt de Plechelmus altijd aan mee.

Vlak voor de meivakantie wordt er in groep 8 nog de Centrale Eindtoets gemaakt. Dit is landelijk en moet op die drie dagen gebeuren. De school draagt zorg voor de dyslectische kinderen om de toets ook goed te kunnen maken. Zij bestelt daar aparte toetsen voor en zorgt dat de benodigde apparatuur aanwezig is.

Halverwege de maand mei wordt meestal de uitslag door Cito terug gestuurd naar de scholen. De ouders en de leerlingen krijgen deze zo spoedig mogelijk in een gesloten envelop mee, met een begeleidende brief. Alleen bij kinderen waarvan het advies nog wordt aangepast n.a.v. de Centrale Eindtoets vindt er nog een gesprek plaats tussen leerkracht, ouders en kind.


Naar aanleiding van de Centrale Eindtoets mag een groepsleerkracht namelijk een definitief advies van een leerling alleen nog naar boven aanpassen. Dit is al wel kenbaar gemaakt in het gesprek met ouders/kind in de maand februari.

Na de Centrale Eindtoets gaat het lesprogramma van groep 8 gewoon door!

Uiteraard is er wel meer tijd vrij voor het oefenen van de  musical, het voorbereiden van het schoolkamp etc.