Schoolverzuim

Beleid t.a.v. SCHOOLVERZUIM.

  1. Algemeen.

Als een kind 4 jaar is mag het naar de basisschool; het is nog niet verplicht. Het kind is leerplichtig vanaf de 1ste schooldag van de maand volgend op die waarin het 5 jaar wordt. De volledige leerplicht duurt 12 schooljaren. De regels rondom deze leerplicht liggen vast in De Herziening van de Leerplichtwet, die ingegaan is op 1 augustus 1996.

De veranderingen in de Leerplichtwet (van 1969) beogen het schoolverzuim van kinderen terug te dringen. Daartoe wordt allereerst het toezicht op de naleving van de leerplicht versterkt door meer verantwoordelijkheid te leggen bij de meest betrokkenen, d.w.z. bij:

de ouders,

de leerling zelf,

de school en

het gemeentebestuur.

Een leerling moet officieel ingeschreven staan bij de school. Gaat hij/zij naar een andere school, dan kan deze school de leerling pas inschrijven als de ouders een uitschrijfverklaring van de eerste school bij zich hebben. De gemeente moet ook over de in- en uitschrijfverklaringen beschikken.

Schoolverzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn.

  1. Geoorloofd schoolverzuim.

Als een kind ziek is, een medisch bezoek moet afleggen of als het toestemming heeft gekregen voor extra verlof, is er sprake van geoorloofd schoolverzuim.

Bij ziekte houdt de school contact met de ouders over het verloop van de ziekte en over de afwezigheid van het kind.

Wanneer een kind bijv. naar de tandarts of specialist moet is er natuurlijk sprake van een korte afwezigheid. Maar ook dan moet de leerling weer zo snel mogelijk terug naar school om zo weinig mogelijk van de lessen te missen.

Een leerling kan extra verlof krijgen in geval van gewichtige omstandigheden, zoals bedoeld in:

  1. art. 13a en 14, lid 1, van de Leerplichtwet (voor minder dan 10 dagen).
  2. en in art. 14, lid 3, voor meer dan 10 dagen.
  1. a. dit extra verlof moet aangevraagd worden bij de directeur d.m.v. “het aanvraagformulier vakantie en verlof” waar tevens de richtlijnen voor dat verlof,  buiten de schoolvakanties, op vermeld staan. (zie bijlage 1)
  2. b. Over aanvragen, die meer dan 10 dagen per schooljaar betreffen, beslist de leerplichtambtenaar, nadat hij de directeur van de school hierover heeft gehoord. Bij de afweging of al dan niet een verzoek gehonoreerd wordt, staat het belang van de leerling voorop.

Indien de leerling om een van de bovengenoemde redenen niet op school komt, moeten de ouders dit, voor zover mogelijk, vooraf  melden. Dit kan d.m.v. het aanvraagformulier, via een briefje of door een telefoontje. Dit staat vermeld in de schoolgids. Is er geen bericht binnen gekomen, dan mist de leerkracht het kind bij de controle op aanwezigheid en belt naar de desbetreffende ouders en/of verzorgers en vraagt om informatie. Tevens zegt hij/zij nogmaals dat het gebruikelijk is dat de afwezigheid doorgegeven wordt, daar de school bezorgd is om de veiligheid van elk kind.

  1. Ongeoorloofd schoolverzuim.

Wanneer een leerling de school verzuimt zonder toestemming van de leerkracht en/of directeur, dan is hij/zij duidelijk ongeoorloofd afwezig. De klassenleerkracht en/of de directeur is verplicht dit te noteren en de afwezigheid na 3 dagen te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hengelo.

Om ongeoorloofd schoolverzuim effectief te bestrijden gaat de school direct onderzoeken wat de reden van het verzuim is. De ouders en het kind merken dan zelf ook meteen, dat verzuim niet geaccepteerd wordt.

Ook de leerplichtambtenaar van de gemeente kan een nader onderzoek instellen naar de afwezigheid van een kind, als dat door de school bij hem gemeld is. (zeker in gevallen van het zogenaamde ‘luxe’ verzuim)

De school probeert de ouders via schoolgids, voorlichting, een boekje van de gemeente Hengelo (in het Nederlands en in het Turks) en door inzage in het SWP duidelijk te informeren over al het bovenstaande.

  1. Registratie.

Het verzuim van leerlingen wordt overzichtelijk bijgehouden.

Het noteren gaat via een uitdraai van de computer van het programma Esis A – leerlingenadministratie. (bijlage 2, een voorbeeld)

Aan het eind van de maand worden de gegevens weer verwerkt in de computer. Elke leerkracht houdt dat zelf bij.