Interne begeleider

Wat doet een Intern begeleider precies?

Het werk van de intern begeleider is erg gevarieerd. Er is een nauwe samenwerking met zowel de directie als met de leerkrachten van de school

Iedere leerkracht krijgt te maken met kinderen die extra hulp nodig hebben, of juist meer uitdagingen zoeken.

De IB-er beschikt over voldoende kennis en materiaal om een goed beeld van de kinderen te krijgen. Zij helpt de leerkracht om in kaart te brengen wat er aan een kind aangeboden moet worden in de groep. Ze zoekt naar oplossingen, belt eventueel met instanties en ondersteunt de leerkracht.

 


Taken van de intern begeleider

1.    Het voeren van overleg:

 • met ouders van zorgleerlingen in overleg met de leerkracht
 • binnen het IB-netwerk van het Samenwerkingsverband
 • met de contactpersoon (orthopedagoog) van het Expertiseteum van de Schaepmanstichting
 • met de ambulant begeleiders van onze rugzakleerlingen
 • met externe instanties (bijvoorbeeld Schoolverpleegkundige,Maatschappelijk Werkster, Voorpost Loes,  GGD,onderwijsinspectie )

2.   Beheren van het leerlingvolgsysteem en organisatie van de toetsen.

 • bijhouden en verder ontwikkelen van het leerlingvolgsysteem
 • het opstellen van een toetskalender
 • analyseren van de toetsgegevens samen met de leerkracht
 • diagnostisch onderzoek afnemen of laten afnemen

3.   Leerkrachtbegeleiding met betrekking tot de ondersteuning aan ind.leerlingen en groepen.

 • klassenbezoek en nabespreking
 • het organiseren en voeren van groeps en leerlingbesprekingen
 • bespreken van de analyse van de uitslagen van het leerlingvolgsysteem  indien nodig helpen met het opstellen van een groepsplan
 • samen met de leerkracht overleg met de schoolbegeleider en voorbereiden en uitvoeren
 • samen met de leerkracht gesprekken met ouders voorbereiden en uitvoeren
 • opstellen van individuele leerlijnen

4.    Overige taken

 • orthotheek beheren, actualiseren
 • inbrengen van inhoudelijke agendapunten op teamvergaderingen
 • informatie-overdracht aan team van themabijeenkomsten
 • verantwoordelijk voor het invullen van een onderwijskundig rapport.
 • School ondersteuningsplan schrijven