Sociale media

protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik

Inleiding

Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van jouw school. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

De Dr. Schaepmanstichting vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij een school van de Dr. Schaepmanstichting betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Uitgangspunten

 1. De Dr. Schaepmanstichting onderkent het belang van sociale media.
 2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
 3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten;
 4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school;
 5. Het protocol dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media;

Doelgroep en reikwijdte

 1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van een school van de Dr. Schaepmanstichting, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/ verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan een school van de Dr. Schaepmanstichting.
 2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé.

Sociale media in de school

 1. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
 1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. (zie ook A6)
 2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.
 3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media.
 4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.
 5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven;
 6. Het is medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. Een uitzondering hierop is het creëren van een gebruikssituatie m.b.v. sociale media, waarbij leerkracht en leerlingen een groep vormen met een pedagogisch en/of didactisch doel. In dat geval is de leerkrachtaccount een apart gevulde account dat volledig los staat van zijn/haar evt. account(s) op sociale media voor privé gebruik.
 7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Sancties en gevolgen voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers
 1. Voor medewerkers tijdens werksituaties
 1. Medewerkers communiceren tijdens werksituaties per e-mail alleen met het aan verstrekte emailadres van de Dr. Schaepmanstichting.
 2. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling.

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de Dr. Schaepmanstichting of één van haar scholen dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van een met naam te noemen school van de Dr. Schaepmanstichting.

 1. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
 2. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende.
 1. Voor medewerkers buiten werksituaties
 1. Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school/de stichting niet schaden.
 2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van een met naam te noemen school van de Dr. Schaepmanstichting.
 3. Indien de medewerker over Dr. Schaepmanstichting of één van haar scholen publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van de Dr. Schaepmanstichting[. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden.
 1. Voor leerlingen binnen schoolsituaties
 2. Voor leerlingen binnen schoolsituaties hanteert elke school een op de leerlingen gericht protocol. Dit betreft een protocol dat ook afspraken bevat m.b.t. internetgebruik in het algemeen. Dit protocol wordt actief onder de aandacht van de leerlingen gebracht
 3. Voor leerlingen buiten de directe schoolsituaties
 4. Hoewel gedragingen van leerlingen buiten de directe schoolsituatie niet tot de eerste verantwoordelijkheid van de school behoren, hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting wel een plicht tot handelen indien dit gedrag leidt tot gevoel van onveiligheid en gepest worden van andere leerlingen van de school. Juist d.m.v. het gebruik van sociale media is er een grijzer gebied tussen binnen en buiten de school ontstaan.

Dus ook in dit soort situaties kunnen proportionele sancties van toepassing zijn. De Dr.

Schaepmanstichting neemt aan dat ouders/verzorgers deze betrokkenheid ook erkennen.

Sancties en gevolgen voor medewerkers

 1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
 2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;

Sancties en gevolgen voor leerlingen en ouders

 1. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
 2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of ouders/verzorgers  toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school
 3. Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door een daartoe bevoegde medewerker van  de Dr. Schaepmanstichting aangifte bij de politie worden gedaan.
 4. Daar waar leerlingen en of ouders/verzorgers in strijd met dit protocol handelen in situaties die buiten de directe schoolsituatie ontstaan en waar ouders weigeren mee te werken aan maatregelen sancties, zal de Dr. Schaepmanstichting actief stimuleren dat slachtoffers van gedragingen aangifte doen bij de politie.